Prepojenie na ÚČTO

 ako vytvoriť prepojenie účtovníctva na softvér FINA PLUS 

 

Stránka obsahuje popis ako preniesť údaje z účtovníctva do softvérov sady EKONOMIX. Ďalej je tu popísaný formát dátových štruktúr, ktoré softvéry používajú, funkcia Export / Import na prenášanie dát cez súbor, prípadne import z účtovníctva.

Priame prepojenie softvérov UČTO a FINA PLUS vám ušetrí veľa času. Vytvoriť takéto prepojenie je jednoduché, existuje na to viacero spôsobov.

Prepojenie na ÚČTO - Funkcia Export / Import - Formát 4.70 - podrobný popis - Formát 4.80 - popis

Prepojenie na ÚČTO

Existuje viac spôsobov, ako prenášať údaje z účtovníctva. Najjednoduchší spôsob prenášania výkazov je pomocou jednoduchých povelov Export a Import priamo z účtovníctva (takto to urobila fy ESET v účtovníctve PERSPEKT). Prípadne sa dá urobiť priame napojenie účtovníctva (DBF súborov) na firemnú databázu, takto to urobila fy DATALOCK v účtovníctve DATALOCK/W resp. fy INFOPRO v účtovníctve PROLÚČ.

Tretia možnosť je pomocou programu PRENOS. Ten prenáša údaje na základe vybratého TPL súboru, v ktorom je nadefinovaná štruktúra zdrojových dát. Podrobný popis prenášania spolu zo zoznamom podporovaných účtovníctiev je v Nápovede k programu PRENOS, v hesle Všeobecný popis postupu spracovania. V prípade, že nie je možné prenášať údaje pomocou funkcie Export a Import, a účtovníctvo nie je v zozname podporovaných účtovníctiev, kontaktujte firmu 5PSOFT software.

Funkcia Export / Import

Funkcia Export vytvorí textový súbor CSV, ktorý obsahuje všetky údaje vybratej firmy (t.j. všetky výkazy za všetky existujúce obdobia). Funkcia Import naopak takýto súbor načíta a údaje doplní do firemnej databázy. Najjednoduchší spôsob ako preniesť údaje z účtovníctva, je vytvoriť priamo v účtovníctve funkciu export do takéhoto textového súboru.

V exportovanom súbore sú údaje rozdelené do tzv. sekcií, pričom každá sekcia začína názvom sekcie. Názov sekcie je na samostatnom riadku, ohraničený hranatými zátvorkami. V nižšie uvedenom príklade je opísaná sekcia s Výkazom Ziskov a Strát. Napr. riadok s V000 znamena ročné údaje 2005, 2006 a 2007. V riadku V001 hodnota 354545 znamená údaj z 1. riadku Výsledovky za príslušný rok 2005. Obdobia sa označujú v tvare RRRRMM (čiže rok je 200599, marec 2005 je 200503):

[Vykaz Ziskov a Strat]
V000, 200599, 200699, 200799
V001, 354545, 390000, 468000
V002, 300000, 330000, 396000
V003, 54545, 60000, 72000
.
.
.
V055, 205, 225, 270
V056, 0, 0, 0
V057, 34000, 27624, 33149

Z príkladu vidieť, že takýto formát súboru je jednoduchý. Číselné údaje sú oddelené čiarkou (oddeľovač desatinných miest sa používa bodka), textové údaje sú v úvodzovkách. Takýto formát sa nazýva CSV (Comma-Separated-Values). Vid vzor súboru "DEMO.TXT"

Sekcia [HLAVICKA] sa od ostatných sekcií odlišuje v tom, že v nej nie sú číselné údaje výkazov, ale podrobnosti o firme. Nesmú v nej chýbať položky MENOFIRMY, SKRATKAFRM a TYP. Položka MENOFIRMY popisuje názov firmy, SKRATKAFRM názov firemného adresára (na 8 znakov bez diakritiky) a TYP formát uložených výkazov (najnovší typ výkazov pre POD je 6, pre JU je 7). Doteraz boli použité nasledovné typy: 1,4,6=POD, 2=PODS, 3,5,7=FO.

Ostatné sekcie obsahujú výkazy účtovnej závierky, vypočítané finančné ukazovatele, účtovné údaje pre zostavenie výkazu Cash-Flow a Doplnkové údaje:

[HLAVICKA] Popis firmy, Skratka, Typ výkazov...
[Suvaha Aktiva Brutto] Údaje výkazu Súvaha Aktíva, stĺpec Brutto
[Suvaha Aktiva Netto] Údaje výkazu Súvaha Aktíva, stĺpec Netto
[Suvaha Pasiva] Údaje výkazu Súvaha Pasíva
[Vykaz Ziskov a Strat] Údaje výkazu Ziskov a Strát
[Cash Flow] Údaje výkazu Prehľad Peňažných Tokov
[Doplnkove Udaje] Údaje Doplnkových údajov
[Ucto] Údaje Účtovných údajov
[Financne Ukazovatele] Údaje vypočítaných Finančných ukazovateľov

V importnom súbore nesmie chýbať žiadna z vymenovaných sekcií (stačí iba názov sekcie). V prípade, že v sekcii chýba položka, programom ju pri importe do firemnej databázy doplnení.

Formát 4.70 - podrobný popis

Súborová štruktúra pre FINA PLUS 4.70

Pri založení firemnej databázy sa vytvorí podadresár (napr. C:\EKONOMIX\FINAP470\DEMO), ktorý má meno zhodné so skratkou firmy, preto táto skratka nesmie presiahnuť 8 znakov a nepoužívajú sa znaky s diakritikou. Adresár sa chápe ako databáza jednej firmy a jednotlivé súbory v nej predstavujú tabuľky. Databázové súbory sú vo formáte dBASE III, kvôli zjednodušeniu konverzie z účtovných programov. Ináč celý program využíva relačný databázový systém Microsoft Access 2.0.


Tabuľka 1: Zoznam súborov v databáze a ich štruktúra.


*/ Súbor "hlv.dbf" pribudol do firemnej databázy po verzii 3.0.
**/ Počet riadkov pre Doplnkové údaje sa zväčšil na 60 po verzii 3.0.
***/ Súbor "uct.dbf" je pridaný kvôli výpočtu výkazu Cash-Flow cez účtovné údaje.
****/ Počet riadkov: Súvaha aktíva je 64, Pasíva je 54 (od/do 65/118), Výsledovka je 57.

Do týchto súboroch sú údaje ukladané po mesiacoch 200501 až 200512, rokoch 200599. Taktiež môžu existovať obdobia 200500 a 200513. K týmto súborom (č. 2 až 9) ešte existujú rovnomenné súbory s rozšírením (extension) ".inf" a ".ndx", ktoré obsahujú indexy. K firemnej databáze patrí aj inicializačný súbor "fir.ini", v ktorom sú informácie o lokálnom nastavení parametrov danej firmy. Takže jedna kompletná firemná databáza obsahuje 1+8x3+1=26 súborov! Názvy polí korešpondujú s riadkami v príslušnom formulári. Typy polí sú "double" s výnimkou polí s nulovým indexom (c000 až v000), ktoré sú typu "long". Obdobie sa ukladá v tvare, napríklad 200501, čo zodpovedá obdobiu január 2005.

Popis dátových štruktúr pre verziu 4.70

Databázové súbory: sab.dbf, san.dbf, spn.dbf, vzs.dbf, cfw.dbf, dop.dbf, fan.dbf a uct.dbf sú popísané v predošlej časti. Súbory majú zhodnú štruktúru, viď nasledovnú tabuľku:


Tabuľka 2: Štruktúra súboru "san.dbf" Súvaha aktíva netto.

Rozdiel medzi formátmi 4.70 a 4.60 je len v zmenenom počtu riadkov výkazu Výsledovka, ostatné výkazy Súvaha aktíva a Pasíva sú rovnaké. Zmena výkazu ovplyvnila aj vzorce pre výpočty.

Na základe informácií, o dátových štruktúrach, môže autor programu Účtovníctvo vypracovať konverzný program, ktorý každý mesiac naplní tieto súbory účtovnými údajmi. Alternatívne, môže firma 5PSOFT software, na základe dohody a dodaní dátovej štruktúry účtovníctva, vypracovať takýto konverzný program.

Formát 4.80 - popis

Súborová štruktúra pre FINA PLUS 4.80

Aktualizácia softvéru FINA PLUS má zapracované účtovné výkazy POD-2009, platné od 31.1.2009 a počíta v eurách. Rozdiel medzi interným formátom dát 4.80 a 4.70 je v zmene počtu riadkov výkazu: Súvaha aktíva, pasíva a Výsledovka. Založenie firemnej databázy vytvorí podadresár napr. C:\EKONOMIX\FINAP480\DEMO.

Export dát sa robí vo formáte CSV (Comma-Separated-Values). Vid vzor súboru "DEMO2009.TXT"

Sekcia [HLAVICKA], položka TYP formát uložených výkazov má hodnotu pre POD 8, pre JU 9 (výkazy v eurách). Doteraz boli použité nasledovné typy: 1,4,6,8=POD, 2=PODS, 3,5,7,9=FO.

Program KONVERT a konverovanie výkazov

Program KONVERT (tiež FINA PLUS) konvertuje údaje z formátu 4.70 do 4.80 nasledovne. Najskôr prevedie transformáciu výkazov "staré" na "nové", čiže prenesie staré riadky na nové pozície. Potom prepočíta koruny na eurá a upraví peňažný symbol z "tis. Sk" na "EUR". Každý výkaz sa dá vypočítať iným spôsobom, štandardný prepočet je: NOVÉ = STARÉ * 1000.00 / 30.1260  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0