Analýza variantov

 softvér pre manažérov na všetkých stupňoch riadenia 

 

Ako vybrať najlepší variant? Ako prehľadne porovnať, vyhodnotiť a zdokumentovať výber medzi viacerými variantami? Odpoveď na takéto otázky vám dá jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom softvér Analýza variantov.

Softvér Analýza variantov (AVA) pomáha pri viackriteriálnom posudzovaní a hodnotení. Najlepší variant je ten, ktorý sa nám z hľadiska použitých kritérií a ich dôležitosti javí ako najvýhodnejší. Sprehľadňuje rozhodovanie pri výberovom procese, napríklad pri výbere v konkurzných konaniach.

Popis licencie - Obsah krabice - História verzií - Objednať - Download


Analýza variantov

Snáď ani nie je potrebné zdôrazňovať, ako je dôležité vedieť sa v danej chvíli správne rozhodnúť. Vybrať si práve to najvýhodnejšie z viacerých do úvahy prichádzajúcich riešení. Správne rozhodnutie predpokladá podrobnú znalosť riešenej problematiky, vhodne zostavené kritériá posudzovania a v neposlednom rade značnú schopnosť posudzovateľa.

Ťažkosti s dostatočne rýchlym a efektívnym nájdením správneho rozhodnutia úmerne narastajú s počtom posudzovaných variantov (riešení) a uvažovaných kritérií. Celú situáciu sťažuje aj skutočnosť, že nie každé kritérium má pre posudzovateľa rovnaký stupeň dôležitosti. V takomto prípade rozhodovanie len na základe vlastnej intuície začína byť riskantné. Riešenia sa ponúkajú hneď dve. Prvý spôsob je vám určite známy a s druhým vás radi oboznámime.

Základné pojmy

Variant je pojem, s ktorým sa v praxi môžeme stretnúť všade tam, kde prebieha určitý výber, resp. hodnotenie:

Kritérium je hľadisko, podľa ktorého pristupujeme k hodnoteniu uvažovaných variantov. Má byť zrozumiteľné, jednoznačné a zvolené tak, aby každý aspekt vchádzal do hodnotenia len raz. Softvér AVA používa metódu Nutzwertanalyse, ktorá z obsahového hľadiska rozlišuje kritériá na kardinálne a ordinálne.

Váha predstavuje významnosť daného kritéria v procese hodnotenia.

Známka predstavuje ohodnotenie daného variantu podľa vybraného kritéria, pričom známka 1 (jedna) je najslabšie hodnotenie. Hodnotiaca stupnica sa dá nastaviť.

Najlepší variant je ten, ktorý získa najväčší počet bodov. Body predstavujú sumu súčinov známok a váh. Účelom softvérového nástroja AVA je uľahčiť, sprehľadniť a zdokumentovať celý popísaný proces. Elegantným a jednoduchým spôsobom prekonať pracnosť a záludnosť manuálneho vyhodnotenia.

Typy hodnotenia

Nástroj AVA dáva možnosť vyhodnotiť maximálne až 100 variantov, podľa 50 kritérií súčasne. Uvedený softvérový nástroj umožňuje tri nasledujúce typy hodnotiacich výpočtov:

Postup spracovania

Celé spracovanie sa dá stručne zhrnúť do nasledovných siedmych krokov:

  1. Pripravíte si všetky dostupné informácie o hodnotených variantoch.
  2. Zvolíte si hodnotiacu stupnicu, teda vyberiete spôsob "známkovania".
  3. Zadáte jednotlivé varianty, ktoré chcete porovnať.
  4. Zadáte hodnotiace kritéria, pričom každému kritériu určíte typ a váhu.
  5. Po zadaní variantov a kritérií pristúpite k hodnoteniu - "známkovaniu" v tabuľke známok.
  6. Automaticky (po každom vstupe) program prepočíta body a poradie.
  7. Teraz môžete vybranými výstupnými zostavami dokumentovať vyhodnotené výsledky a prijať rozhodnutia.

Zostavy RTF

Výsledky výpočtov sú prehľadne zoradené do výstupných zostáv. Samotnú zostavu si užívateľ môže ešte upraviť napr. vložením grafu a podobne. Softvérový nástroj AVA ponúka nasledovné zostavy:

Výstupy z programu

Výstupy z programu sú preddefinované zostavy, tabuľky a grafy.

Zostava nie je len statický text. Obsahuje texty, tabuľky a grafy. Zostava predstavuje "inteligentný" dokument s množstvom užitočných povelov napríklad pre zjednodušenie tlačenia zostáv je implementovaný povel Ukážka Pred Tlačou (PreView).

Tabuľky a grafy si môžete priamo vytlačiť alebo prenášať pomocou schránky (ClipBoard) do vami práve vytváraných dokumentov programami Word, Excel, Works, Ami Pro, Word Pro, WinText a podobne. Pri dobrej tlačiarni sa dá dosiahnuť vysoká kvalita výstupných zostáv napr. aj farebne.

Užívateľské prostredie

Analýza variantov je štandardný windowsovský program. Má všetko, čo moderný softvér pre Windows má mať. Ovládanie programu je intuitívne a ľahké aj pre začiatočníka. Program má panel nástrojov s integrovanou nástrojovou nápovedu. Jediným stlačením tlačítka (kliknutím) sa vyvolá požadovaný povel.

Obsah krabice

Aplikačné programové vybavenie Analýza variantov je štandardne distribuované v krabici, ktorá obsahuje nasledovné časti:

Požiadavky na systém

K úspešnému prevádzkovaniu programového vybavenia AVA  je nutné zaistiť nasledovné minimálne požiadavky na počítačový systém (bežné PC s operačným systémom Windows):

História verzií

Označenie Dátum
verzia 6.10.0714  » NOVÉ ! 30.04.2016
verzia 6.10.0713 29.02.2016
verzia 6.10.0712 15.01.2016
verzia 4.95 30.09.2011
verzia 4.85 31.08.2009
verzia 4.75 15.01.2008
verzia 4.65 31.07.2003
verzia 4.55 22.10.2002
verzia 4.53 31.05.2001
verzia 4.50 30.06.1999
verzia 2.00 (DOS) rok 1994


  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0