Finančná analýza PLUS

 softvér pre finančných analytikov, audítorov a účtovníkov 

 

Firma, ktorá chce prežiť, pravidelne sleduje likviditu a Cash-Flow. Firma, ktorá sa chce rozvíjať, zaoberá sa s rentabilitou. Akým smerom sa firma vyvíja? Ako posúdiť finančné zdravie firmy? Kde sa peniaze získavajú a strácajú? Ako zostaviť prehľad peňažných tokov (Cash-Flow)? Odpoveď na takéto otázky vám dá jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom softvér FINA PLUS.

Softvér Finančná analýza PLUS (FINA PLUS) je účinný diagnostický prostriedok, ktorý umožňuje posudzovať finančné zdravie firmy. Napomáha odhadnúť pravdepodobný finančný vývoj spoločnosti.

FINA PLUS zároveň slúži ako výborný výkazový prehliadač. Nadstavbou softvéru FINA PLUS je program FINA VISUAL, ktorý uľahčuje prácu audítorským firmám a daňovým poradcom pri hromadnom spracovaní finančných analýz.

Popis licencie - Obsah krabice - História verzií - Objednať - Download


Finančná analýza PLUS

Finančná analýza PLUS (FINA PLUS) je súbor metód, ktoré umožňujú determinovať postavenie firmy na základe analýzy jej ekonomickej situácie. Pomocou skupiny finančných ukazovateľov vykoná komparatívne hodnotenie firmy voči doporučeným hodnotám resp. odvetvovým hodnotám ukazovateľa.

Týmto nástrojom finanční analytici ľahko odhalia slabiny firmy a problémy, ktoré treba vyriešiť. Taktiež poukážu na silné stránky, o ktoré sa firma môže oprieť.

Hlavným nástrojom finančnej analýzy je konštrukcia a následná interpretácia pomerových, prípadne rozdielových ukazovateľov, ktoré sú zoskupené do ucelených, logicky skĺbených celkov - Finančných analýz. Zvýšenie vypovedacej schopnosti zabezpečí výkaz Cash-Flow.

Čo poskytuje FINA PLUS


Softvér FINA PLUS uľahčuje prezeranie a porovnávanie účtovných výkazov v požadovaných časových obdobiach, sprehľadňuje sezónnosť firemnej aktivity. Časové obdobia môžu byť roky, štvrťroky, mesiace a podobne.

FINA PLUS nadväzuje na prehľadnú logiku konštrukcie a grafického zobrazovania Finančných analýz z programu FINA a na zostavovanie výkazu Prehľad peňažných tokov z programu CASH-FLOW. Oproti spomenutým programom sa zjednodušilo ovládanie, sú rozšírené a doplnené viaceré užitočné funkcie, napríklad:

Metodika výpočtu

FINA PLUS obsahuje výpočet finančných ukazovateľov a výpočet výkazu Cash-Flow (dvoma spôsobmi). Tieto výpočty sú ďalej stručne popísané:

Postup spracovania

Celé spracovanie programom sa dá zhrnúť do nasledovných ôsmych krokov:

 1. Nahráme údaje z účtovnej uzávierky (opíšeme) alebo prevedieme konverzným programom PRENOS z účtovníctva.
 2. Skontrolujeme vnútorné väzby a opravíme prípadné nezrovnalosti.
 3. Vypočítame Cash-Flow a jednotlivé finančné ukazovatele.
 4. Zobrazíme výsledky v tabuľkovej a grafickej podobe.
 5. Porovnáme výsledky:
  a) s minulými obdobiami,
  b) s plánovanými hodnotami,
  c) s doporučenými hodnotami.
 6. Vyhodnotíme súčasnú situáciu a vývojové trendy.
 7. Vybranými tabuľkami a grafmi dokumentujeme a ilustrujeme vyhodnotenie výsledkov.
 8. Urobíme zostavu, ktorá okrem vybratých grafov a tabuliek bude obsahovať i návrh určitých rozhodnutí.

Užívateľské prostredie

FINA PLUS je štandardný windowsovský program. Má všetko, čo moderný softvér pre Windows má mať. Ovládanie programu je intuitívne a ľahké aj pre začiatočníka. Program má panel nástrojov s integrovanou nástrojovou nápovedu. Jediným stlačením tlačítka (kliknutím) sa vyvolá požadovaný povel.

Zostavy RTF

Zostava RTF je typ dokumentu, ktorý obsahuje texty, tabuľky a grafy. Zostavu možno vytvárať, editovať, uložiť do súboru (RTF) alebo vytlačiť. Uloženú Zostavu vo formáte RTF je možné načítať inými programami (Word, Works, Ami Pro, Word Pro, WordPad a podobne). Je to možnosť rýchleho zhrnutia výsledkov analýz do jedného dokumentu.

Softvér obsahuje nasledujúce základné zostavy:

Napr. zostava Finančné Analýzy obsahuje tabuľku vybratých ukazovateľov, ich grafy a popisy.

Okrem základných zostáv má užívateľ možnosť vytvárania si vlastných zostáv zkombinovaním ľubovoľných tabuliek a grafov.

Tabuľky

Program sprehľadní prácu s výkazmi. Napríklad máte účtovné výkazy, tabuľku Výkaz ziskov a strát pre viac období z mesačnými kumulovanými hodnotami. Vyvolaním povelu Rozdiel sa v tabuľke zobrazia jednotlivé prírastky v daných mesiacoch.

Prehľady účtovných údajov sa robia za jedno alebo viac období:

Výsledky výpočtov sú zoradené do tabuliek Cash-Flow a Finančných analýz:

Program má nové funkcie s tabuľkami: skladanie a rozkladanie súčtových riadkov, analyzovanie položiek výkazu Cash-Flow a podobne.

Pre najnáročnejších užívateľov vznikla magická tabuľka, ktorou sa dajú robiť operácie transponovania, zalamovania a veľa iných užitočných povelov.

Vlastné tabuľky majú možnosť aj definovania súčtových, popisných a prázdnych riadkov.

Grafy

Vstupné údaje a výsledky výpočtov sa dajú graficky zobraziť. Softvér ponúka nasledujúce grafické vyhodnotenia v časových radoch:

Užívateľ si volí z bohatej ponuky stĺpcových, koláčových, líniových, trojrozmerných alebo ďalších grafov. Tabuľky a grafy slúžia ako podklady k  manažérskym rozhodnutiam. Napr. môžu dobre poslúžiť na odôvodnenie rozhodnutí pri zasadaní dozorných rád a podobne. Texty tabuliek a grafov sa dajú prepnúť do piatich jazykových mutácií (slovenčina, čeština, angličtina, nemčina a "iný" - užívateľom definovaný).

Tabuľky a grafy si môžete priamo vytlačiť alebo prenášať pomocou schránky (clipboard) do vami práve vytváraných dokumentov programom Word, Excel, Works, Ami Pro, Word Pro, WinText a podobne.

Obsah krabice

Aplikačné programové vybavenie Finančná analýza PLUS je štandardne distribuované v krabici, ktorá obsahuje nasledovné časti:

Požiadavky na systém

K úspešnému prevádzkovaniu programového vybavenia FINA PLUS je nutné zaistiť nasledovné minimálne požiadavky na počítačový systém (bežné PC s operačným systémom Windows):

História verzií

Označenie Dátum
verzia 6.10.0714  » NOVÉ ! 30.04.2016
verzia 6.10.0713 29.02.2016
verzia 6.10.0712 20.09.2015
verzia 6.10.0709 28.02.2015
verzia 6.00.0709 31.07.2014
verzia 6.00.0707 30.09.2012
verzia 4.95 30.09.2011
verzia 4.85 31.08.2009
verzia 4.75 15.01.2008
verzia 4.65 31.07.2003
verzia 4.55 22.10.2002
verzia 4.23 31.05.2001
verzia 4.20 31.05.2000
verzia 4.10 14.01.1999
verzia 4.00 30.09.1998


  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0