Produkty

 ekonomické analýzy a finančné výpočty 

 

Ponuka softvérových produktov uľahčuje prácu, šetrí váš čas i peniaze. Ich nasadenie a využitie je jednoduché aj pre menej zdatného užívateľa počítača. Obsahujú kvalitnú nápovedu, teoretické časti a množstvo vzorových príkladov. pod operačným systémom Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, NT, ME, '98, '95, 3.11.


EKONOMIX Professional EKONOMIX Professional - EKOPRO
je komplexná licenčná zmluva na používanie softvéru pre jedného užívateľa. Sada ekonomických softvérov obsahuje 10 programov na CD nosiči.
EKONOMIX Enterprise EKONOMIX Enterprise - EKOENT
je výhodná licenčná zmluva na používanie softvéru pre troch užívateľov. Sada ekonomických softvérov obsahuje 10 programov na CD nosiči.
Finančná analýza PLUS Finančná analýza PLUS - FINA PLUS
je diagnostický prostriedok na hodnotenie podniku, vypočítať Cash-Flow a finančné ukazovatele. Jeho nadstavba je program FINA VISUAL. Softvér je určený podnikovej, bankovej, finančnej a investičnej verejnosti, finančným analytikom, investičným fondom a investorom.
Finančná analýza VISUAL Finančná analýza VISUAL - FINA VISUAL
týmto nástrojom sa vytvorí hierarchická štruktúra firmy, ktorá umožňuje: agregáciu firiem, vzájomné porovnávanie firiem prípadne plánu a skutočnosti. Program umožňuje operácie sčítania, odčítania firiem a násobenie firmy konštantou napr. prepočet výkazov z jednej (SK) do druhej meny (EU).
PRENOS PRENOS - PRENOS
je program, ktorý jednoducho zabezpečí prenášanie účtovných údajov z účtovníctva do nasledovných programov: FINA, CF, FINA PLUS a FINA VISUAL. Tým sa ušetrí čas zadávania vstupných údajov.
FINA PLUS JU FINA PLUS JU - FINA PLUS JU
je diagnostický prostriedok, ktorý umožňuje počítať Cash-Flow a finančné ukazovatele pre subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. Softvér slúži na sprehľadnenie peňažných tokov v podniku.
CVP analýza CVP analýza - CVP
resp. analýza rovnováhy nákladov a výnosov slúži na rýchle a ľahké vyhodnotenie nákladov, tržieb a zisku. Program vypočíta nulový bod (BEP), nákladovú rentabilitu, vyťaženosť fixných nákladov. Je dobrý pomocník pri tvorbe cien.
Analýza variantov Analýza variantov - AVA
najlepší variant je ten, ktorý sa nám z hľadiska použitých kritérií a ich váh javí ako najvýhodnejší. Ide o viackriteriálnu analýzu, výstupy sú tabuľky a grafy. Jednoducho a prehľadne zohľadní kvantitatívne a kvalitatívne kritéria.
Výnosnosť investícií Výnosnosť investícií - VIN
je programové vybavenie na vyhodnotenie a porovnanie investičných úloh. Jednoducho zostaví budúci Cash-Flow a následne sa spočíta NPV, IRR, PI, DPB aj pre premenlivé výnosové kritéria s infláciu. Výstupy sú zostavy, tabuľky a grafy.
Analýza variantov Výpočet úverov - VUV
je programové vybavenie na výpočet úverov. Vypočíta sa aj súčasná hodnota - Present Value (PV), čo slúži pri výbere s viacerých možností úverovania. Výstupy sú zostavy, tabuľky a grafy.

Finančná analýza Finančná analýza - FINA
je účinný prostriedok, ktorý umožňuje posudzovať finančné zdravie firmy. FINA je určená podnikovej, bankovej, finančnej a investičnej verejnosti, finančným analytikom, investičným fondom a investorom.
Analýza variantov Cash-Flow - CF
Prehľad peňažných tokov (PPT) sa počíta z účtovnej uzávierky a poskytne prehľad o zdrojoch a použití peňažných prostriedkov za uplynulé obdobie. Účel programu je spracovať výkaz CF a vysvetliť tento stav.  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0