Výnosnosť investícií

 softvér pre investorov, finančných manažérov a pre plánovanie 

 

Ako hodnotiť investície a iné dlhodobé akcie? Ktorý investičný zámer je ziskovejší? Ktoré výrobné zariadenie je výhodnejšie? Aký je vplyv inflácie na efektívnosť investície? Aká je reálna hodnota investície?

Softvér Výnosnosť investícií (VIN) slúži na porovnávanie a vyhodnocovanie investičných úloh.

Vypočíta IRR, NPV aj pre premenlivé výnosové kritéria a premenlivú infláciu. Tiež umožňuje zostavovanie budúcich Cash-Flow.

Popis licencie - Obsah krabice - História verzií - Objednať - Download


Výnosnosť investícií

Rozhodovanie o investíciách patrí k najdôležitejším a najobtiažnejším rozhodnutiam firmy. Sú to rozhodnutia o smere budúceho vývoja firmy a jej efektívnosti. Investície slúžia dlhú dobu, sú zdrojom výnosov, ale zároveň aj bremenom, ktoré firmu zaťažuje.

Softvér Výnosnosť investícií (VIN) je programové vybavenie na porovnávanie a vyhodnocovanie investičných zámerov. Použitie programu VIN odstráni prácnosť a chybovosť náročných výpočtov. Užívateľ programu sa môže sústrediť len na výber hodnotiacich kritérií. Jednoduchým spôsobom si vytvorí a vyhodnotí viacero možných projektov. Náročný investor ocení možnosť zadávania viacerých (pre každý rok iných) výnosových kritérií a výpočet vplyvu inflácie na investíciu.

Čo poskytuje VIN

Softvér VIN umožňuje investorom riešenie nasledujúcich investičných úloh:

Použité metódy

Program používa viaceré finančné metódy zohľadňujúce časovú hodnotu peňazí:

Postup hodnotenia

Spracovanie investičného zámeru pozostáva z nasledujúcich siedmych krokov:

 1. Najskôr sa rozhodnete či ide o jednoduchú alebo zložitú investíciu, tým určíte
  podrobnosť výpočtu investičnej úlohy (vplyv HV).
 2. Zadáte životnosť investície a určíte náklady na kapitál, teda výnosové kritérium
  (žiadaný minimálny percentuálny výnos).
 3. Do investičného formulára zadáte náklady na investíciu, investičný projekt.
  Investičné náklady môžu byť aj viacročné.
 4. Odhadnete a zadáte budúce náklady a výnosy, ktoré investícia prinesie.
 5. Automaticky (po každom vstupe) program prepočíta Cash-Flow a hodnotiace metódy.
 6. Vybranými zostavami dokumentujete vyhodnotené výsledky a rozhodnutia.
 7. Ak je viac investičných úloh postup zopakujete a projekty vzájomne porovnáte.

Zostavy

Výsledky výpočtov sú prehľadne zoradené do výstupných zostáv. Programové vybavenie VIN ponúka nasledovných dvanásť zostav:

Prvých šesť zostáv je základných. Ďalej má užívateľ dve možnosti vytvárania si vlastných zostáv. Posledné štyri zostavy sa používajú na porovnávanie viacerých investičných projektov. Vyvolaním zostav Rozdiel a Súčet Projektov, program automaticky vytvorí projekt ROZDIEL a SÚČET peňažných tokov. Tento nový projekt pomáha pri niektorých investičných rozhodnutiach.

Grafy

Vstupné údaje a výsledky výpočtov sa dajú graficky zobraziť. Softvér ponúka nasledujúce grafické vyhodnotenia:

Tabuľky

Pri investičných úlohách sú potrebné aj finančné tabuľky. Hodnotu istiny a rozsahy tabuliek (roky a diskont) si môže užívateľ ľubovoľne nastaviť. Pre rozsah rokov a diskontu sa popíše interval údajmi: Od, Do a Krok. Program VIN ponúka nasledujúce tabuľky:

Výstupy z programu

Výstupy z programu sú preddefinované zostavy, tabuľky a grafy.

Zostava nie je len statický text. Obsahuje texty, tabuľky a grafy. Zostava predstavuje "inteligentný" dokument s množstvom užitočných povelov napríklad pre zjednodušenie tlačenia zostáv je implementovaný povel Ukážka Pred Tlačou (PreView).

Tabuľky a grafy si môžete priamo vytlačiť alebo prenášať pomocou schránky (ClipBoard) do vami práve vytváraných dokumentov programami Word, Excel, Works, Ami Pro, Word Pro, WinText a podobne.

Užívateľské prostredie

Výnosnosť investícií je štandardný windowsovský program. Má všetko, čo moderný softvér pre Windows má mať. Ovládanie programu je intuitívne a ľahké aj pre začiatočníka. Program má panel nástrojov s integrovanou nástrojovou nápovedu. Jediným stlačením tlačítka (kliknutím) sa vyvolá požadovaný povel.

Obsah krabice

Aplikačné programové vybavenie Výnosnosť investícií je štandardne distribuované v krabici, ktorá obsahuje nasledovné časti:

Požiadavky na systém

K úspešnému prevádzkovaniu programového vybavenia Výnosnosť investícií je nutné zaistiť nasledovné minimálne požiadavky na počítačový systém (bežné PC s operačným systémom Windows):

Záver

Pri vývoji softvéru Výnosnosť investícií bolo čerpané z literatúry:
Colin Drury: Management and Cost Accounting, (London),
R.Schroll a kol.: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství, Sv.20 (Praha),
T.Tepper a M.Kápl: Peníze a Vy, (Praha),
J.Radová a P.Dvořák: Finanční matematika pro každého (Praha).

Predložená verzia programu bola vyvinutá v jazyku Visual Basic firmy Microsoft.

História verzií

Označenie Dátum
verzia 6.10.0714  » NOVÉ ! 30.04.2016
verzia 6.10.0713 29.02.2016
verzia 6.10.0712 20.09.2015
verzia 4.95 30.09.2011
verzia 4.85 31.08.2009
verzia 4.75 15.01.2008
verzia 4.65 31.07.2003
verzia 4.55 22.10.2002
verzia 4.53 31.05.2001
verzia 4.50 05.05.1999
verzia 2.00 (DOS) rok 1995


  Našiel som chybu! | Vaše postrehy a nápady | Mapa webu
[Nahor ^] 

...producent ekonomických softvérov pre TOP manažérov...
W3C XHTML 1.0